ประเมินความพึงพอใจ
บริการ Hauthalae Free WIFI
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
บริเวณที่ใช้ WIFI
หมายเลขกล่อง WIFI